torsdag 4. desember 2008

Bidrag og endringer av disse

Vi skal senere i kveld debattere endringer i barneloven , hvor det blir noen bedringer i forhold til bidragspliktige.
De som lurer på hva jeg har tenkt å si, vel så kan dere lese dette her:

Karin S Woldseth (Frp): Ærede President.
En samlet komité slutter seg i hovedsak til de nye endringene i barneloven, som gjelder reisekostnader og barnebidrag. og jeg vil takke komiteen for at vi greide å behandle denne saken raskt og effektivt, til tross for både den kompleksiteten og den korte tiden vi egentlig hadde på saken. så får vi håpe at forskriftene kommer raskt på plass, slik at lovendringen kan tre i kraft så raskt som mulig.
Når det er sagt, president, så må jeg også få lov å si at det er vanskelig å få den fulle oversikten over bidragsreglene som sådan, når halvparten av endringen skjer gjennom forskrift og noe skjer ved forvaltningspraksis. Så det totale bilde kan være vanskelig å få øye på. Men…

Det er ingen tvil om at vi er enige om at det vi vil bekjempe er det høye konfliktnivået i en del saker, der partene ikke blir enige om samvær og bidrag. Og ved disse grepene som nå er gjort i loven, tyder det på at vi skal se en bedring av nettopp dette. For det er jo forferdelig leit at barn skal lide, for det gjør de, president, når foreldrene ikke blir enige i samværs- og bidragssaker.
Derfor er komiteen svært godt fornøyd med at man velger å åpne for at samværsforeldre reiseutgifter i forbindelse med samvær, også skal legges til grunn i fordelingen av reiseutgifter. Det er viktig at barnet får være sammen med begge foreldrene sine, og at ikke samværsforeldre ikke får hatt samvær av økonomiske grunner.

President, jeg går over til å snakke om mindretallets forslag i saken, og formoder at flertallet gjør rede for sitt ståsted.
I mai 2007 behandlet vi i Stortinget evalueringen av den nye bidragsordningen i S.nr 185, hvor en samlet komité
sluttet seg til at man også ved samværsklasse 2 skulle beregne bo-utgifter. Det blir utrolig forutsigbart, når man i samme regjering, men med forskjellig statsråd, endrer mening. For dem det angår er dette svært viktig, og det er viktig for alle å ha forutsigbare rammer å forholde seg til. Det kan ikke utelukkes at noe nå har planlagt at man får fradrag i klasse 2 på bakgrunn av de vedtak dette Storting har gjort enstemmig for 1 og ½ år siden, men som nå altså må kanskje får en ekstra økonomisk belastning, fordi regjeringen og flertallet nå velger en annen løsning.
President, det er ikke mange og store endringer som vi nå behandler, men vi håper at konfliktnivået kan reduseres noe, særlig tatt i betrakting at det er en formidabel øking av samværs- og bidragssaker som havner i retten.
Det skulle tyde på at man i større grad enn tidligere kjører seg fast. Kanskje har dette noe med at vi i stadig større grad involverer far, både når det gjelder når barnet er lite gjennom pappapermisjoner og annet. Ikke et negativt ord om pappapermisjoner, president, men har vi som lovgivere og beslutningstakere tatt innover oss, at jo sterkere både som knyttes mellom far og barn, dess vanskeligere er det å bryte dem. Det jeg egentlig ønsker å si, president, er at jeg forstår at det er konflikter, man kjemper for det man har kjært.
Så kanskje kan statsråden tenke litt på om ikke automatisk delt omsorg, hadde vært den beste konfliktdempingen. Men det kommer ikke nå, president, men det kan jo komme siden.Og med dette tar jeg opp mindretallsforslag.

Ingen kommentarer: