fredag 21. august 2009

Fondet for utøvende kunstnere...en presisering

Det er korrekt at Fondet for utøvende kunstnere ble etablert i 1957, men det ble en dramatisk forbedring ( hvis det går an å si det) i 1999, på initiativ fra Frp. Blandt annet økte inntektene til Fondet, og kunstnerne selv fikk styreplasser i fondet.

Jeg legger ved linken til det som ble gjort i Stortinget i 1999, hvis noen lurer:

http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=18098

2 kommentarer:

Anonym sa...

Pressisering? Hva er det?

Anonym sa...

Eh... Var det ikke Kulturdepartementet som fremmet dette forslaget? Jeg kan ikke se i saksdokumentene at det var Frp skulle få til økte inntekter? Jeg siterer fra Innst. O. nr. 67 (1999-2000):

"Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet og Høyre vil peke på at avgiften på ikke-vernede lydopptak skal finansiere Fond for utøvende kunstnere. Etter disse medlemmers oppfatning bør avgiftsnivået ligge på et nivå som gir fondet om lag den samme totalinntekten som i dag. Disse medlemmer er opptatt av at kringkastingsselskapene som skal betale denne avgiften ikke får en urimelig stor belastning ved innføring av en ny avgift, av den grunn bør det ikke være en direkte kobling mellom nivået på avgiften på ikke-vernet musikk og vederlaget på vernet musikk"

Leter jeg feil sted?